Rachunek indywidualny za ogrzewanie

Blok „Dane nieruchomości”

Rachunek za ogrzewanieNieruchomość określa grupę mieszkań (np. budynek) wyposażoną we wspólne urządzenie pomiarowe (licznik ciepła) zamontowane w węźle cieplnym pozwalające określić całkowite koszty ciepła zużytego przez wszystkich mieszkańców w zadanym okresie rozliczeniowym.

Na całkowite koszty ogrzewania budynku (koszty CO ogółem) składa się:

  1. tzw. koszt wg powierzchni - opłaty stałe dostawcy ciepła, koszty ciepła emitowane przez grzejniki zainstalowane w pomieszczeniach ogólnego użytku (np. klatki schodowe) oraz wynikające ze strat ciepła instalacji rozprowadzającej (np. piony grzewcze). Koszty te dzielone są na poszczególne lokale proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej.
  2. tzw. koszt wg podzielników - koszty ciepła rejestrowanego przez podzielniki kosztów ogrzewania. Dzielone są one na poszczególne lokale proporcjonalnie do wskazań podzielników.

Blok „Rozliczenie kosztów ogrzewania lokalu”

Blok ten zawiera informacje dotyczące rozliczenia danego lokalu, którego adres znajduje się w lewej górnej części bloku.

Przykładowy rachunek:

Skieruj kursor myszy na wybrany punkt, by zapoznać się z opisem znajdującej się przy nim pozycji (na granatowym tle) i poznać sposób jej wyliczania (na pomarańczowym tle).

Wyjaśnienie pojęć

Współczynnik grzejnikowy

Podzielniki kosztów ogrzewania montowane są na grzejnikach o różnych wielkościach i typach. Ponieważ wskazania podzielników nie zależą od wielkości grzejnika, w systemie rozliczeniowym stosowane są współczynniki korekcyjne grzejnikowe uwzględniające typ i wydajności cieplne poszczególnych grzejników. Współczynniki grzejnikowe ustalane są dla rzeczywiście istniejących w mieszkaniach grzejników (na podstawie inwentaryzacji), a nie dla wielkości projektowanych.

Współczynnik lokalowy

Zadaniem współczynników lokalowych jest zmniejszenie ilości jednostek rozliczeniowych w mieszkaniach niekorzystnie usytuowanych w bryle budynku. Wyliczane są one na podstawie obliczenia strat ciepła dla poszczególnych lokali i uwzględniają między innymi wpływ zwiększonych strat ciepła przez ściany szczytowe, stropodachy, dylatacje, prześwity itp.

Jednostki rozliczeniowe (j. r.)

Tzw. jednostki rozliczeniowe powstają w wyniku pomnożenia każdego odczytu podzielnika przez odpowiadający mu współczynnik korekcyjny grzejnikowy i ustalony dla lokalu współczynnik mieszkaniowy. Wyliczenie to zamieszczone jest w dolnej części rachunku. Ilość jednostek rozliczeniowych może być mniejsza lub większa od sumy jednostek odczytanych w danym mieszkaniu.