pompa-ciepla-rybnik
Wymiana źródeł ciepła

Tanie i ekologiczne

pompa-ciepla-rybnik
Usługi budowlano-instalacyjne

Wykonujemy nowe inwestycje oraz remonty systemów grzewczych i instalacji gazowych, wod-kan i ppoż.
Montujemy nowoczesne źródła ciepła w oparciu o pompy ciepła, kotłownie gazowe i węzły wymiennikowych.

pompa-ciepla-rybnik
Modernizacja kotłowni

Wybierz specjalistów w swojej branży.

pompa-ciepla-rybnik
Rozliczenia kosztów ciepła i wody

Oferujemy dostosowany do polskich warunków system indywidualnych rozliczeń kosztów energii cieplnej i wody w oparciu o wskazania podzielników, liczników ciepła oraz wodomierzy.

pompa-ciepla-rybnik
Profesjonalne rozwiązania

Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w świadczeniu tego typu usług. Posiadamy samodzielny oddział rozliczeniowy obejmujący komórkę odczytową, serwisową i rozliczeniową, co ułatwia nam bliski kontakt z naszymi klientami i umożliwia szybką realizację prac rozliczeniowych.

Usługi Projektowe
Usługi projektowe

Wykonujemy audyty energetyczne, projekty budowlane termomodernizacji i remontu budynków, w tym obiektów zabytkowych, projekty budowlane OZE, kotłowni, instalacji grzewczych, gazowych, wod-kan i ppoż., a także świadectwa charakterystyki energetycznej.

previous arrow
next arrow

Rozliczenie kosztów ogrzewania

Indywidualne rozliczenie kosztów ogrzewania poszczególnych lokali wykonywane jest w obrębie nieruchomości. Stanowi ona grupę lokali zasilanych ze wspólnego źródła ciepła, dla którego w sposób jednoznaczny można określić koszt zakupu bądź wytworzenia energii cieplnej w danym okresie rozliczeniowym. Proces rozliczenia polega na rozdzieleniu całkowitych kosztów ciepła zużytego przez tę nieruchomość na poszczególne lokale zależnie od indywidualnego zużycia ciepła rejestrowanego przez podzielniki.

Na całkowite koszty ogrzewania budynku składają się:

  1. Koszty ciepła emitowane przez opomiarowane grzejniki w lokalach. Ciepło to rejestrowane jest przez podzielniki.
  2. Koszty niezależne od wskazań podzielników. Związane są one z ciepłem emitowanym przez nieopomiarowaną cześć instalacji grzewczej (klatki schodowe, pralnie, suszarnie, piony grzewcze itp.) oraz z naliczonymi przez dostawcę ciepła kosztami stałymi wynikającymi z zamówionej mocy cieplnej.

Określone w punkcie 1 koszty ciepła przypadające na nieruchomość naliczone powinny być na poszczególne lokale proporcjonalnie do wskazań podzielników z uwzględnieniem współczynników korekcyjnych. Natomiast określone w punkcie 2 koszty, rozdzielone winny być solidarnie na wszystkich użytkowników lokali wg powierzchni użytkowej mieszkań.

Na etapie określania parametrów rozliczenia niezmiernie istotne jest wyznaczenie prawidłowego klucza podziału kosztów tj. podziału całkowitych kosztów ogrzewania nieruchomości na określone w punkcie 1 i 2 składowe. Prawidłowy klucz podziału powinien uwzględniać rzeczywiste warunki odbioru ciepła w danej nieruchomości oraz aktualny układ taryf dostawcy ciepła.

Niefrasobliwe podejście do tego zagadnienia skutkować może poważnym wypaczeniem wyników rozliczeń. Błędny dobór klucza podziału najczęściej prowadzi do zbyt dużej rozbieżności wyników pomiędzy poszczególnymi lokalami nieadekwatnej do rzeczywistych różnic w poborze ciepła.

Chcąc zapewnić wiarygodne i przewidywalne wyniki dokonywanych rozliczeń firma nasza na każdym etapie wdrażania i eksploatacji systemu stara się zaproponować optymalne dla danej nieruchomości rozwiązania uwzględniające rodzaj instalacji centralnego ogrzewania, stopień jej opomiarownia, typ źródła ciepła, zróżnicowanie charakteru użytkowania lokali w budynku itp. Równie istotne jest racjonalne określenie sposobu rozliczenia mieszkań w przypadkach szczególnych (lokale nieopomiarowane, ingerencje użytkowników lokali w podzielniki itd.).

Każde wykonane rozliczenie przed przekazaniem klientowi przechodzi dodatkowo proces weryfikacji pozwalający na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości. Po przeprowadzeniu rozliczenia możliwe jest wyznaczenie indywidualnych prognoz zaliczek na przyszły okres rozliczeniowy w oparciu o zużycie w roku poprzednim.

Rozliczenie ciepłej i zimnej wody

Na rzeczywisty koszt ciepłej wody składa się koszt wody zimnej (surowca), koszt ciepła zużytego na podgrzanie wody zimnej w wymiennikach oraz koszt ciepła zużytego w procesie cyrkulacji ciepłej wody.

Rozliczenia kosztów ciepła zużytego na podgrzanie ciepłej wody dokonuje się na podstawie odczytów indywidualnych wodomierzy ciepłej wody. Koszty te rozliczane są w opłacie jednoczłonowej ( proporcjonalnie do wskazań wodomierzy ciepłej wody ) bądź w opłacie dwuczłonowej ( z uwzględnieniem strat ciepła na cyrkulacji ). W procesie rozliczenia wodomierze traktowane są jak podzielniki kosztów tzn. wyznaczają procentowy udział danego punktu poboru w całkowitych kosztach podgrzewu wody w budynku. W efekcie użytkownicy lokali w całości pokrywają koszty z tego tytułu przypadające na nieruchomość.

Rozliczenie kosztów zimnej wody dokonuje się na podstawie odczytów wodomierzy mieszkaniowych. Jako zasadę przyjmuje się rozliczenie jednoczłonowe. System rozliczeniowy wyposażony jest w szereg funkcji pozwalających szacować zużycia ciepła i wody w lokalach rozliczanych ryczałtowo oraz rozliczać różnicę wskazań wodomierzy indywidualnych względem wodomierza głównego.

Koszty ciepła zużytego na podgrzanie ciepłej wody oraz koszt dostawy wody i odprowadzenia ścieków wykazywane są na rachunku indywidualnym na osobnych pozycjach. Użytkownik lokalu otrzymuje pełne informacje na temat wskazań początkowych i końcowych wodomierzy, cen jednostkowych itp.